Informacje dla Autorów

Call for Papers „Studia Śląskie 2019, tom 85 – ZMIANA

Call for Papers „Studia Śląskie” 2019, tomy 84-85

Call for Papers „Studia Śląskie” 2018, tomy 82-83

Call for Papers „Studia Śląskie” 2017, tomy 80-81

Call for Papers „Studia Śląskie” 2016, tomy 78-79

Call for Papers „Studia Śląskie” 2015, tom 77 (dodatkowy temat wiodący) (PDF)

Call for Papers „Studia Śląskie” 2015, tomy 76-77 (PDF)

Call for Papers „Studia Śląskie” 2014, tomy 74-75 (PDF)


„Studia Śląskie” publikują oryginalne studia, artykuły materiałowe i przyczynki naukowe. Teksty można przesłać w formie elektronicznej na adres redaktora: b.linek@instytutslaski.com  bądź tradycyjnej (wraz z płytą CD) na adres redakcji w dowolnej wersji edytora MS Word for Windows. Obok nazwiska i imienia należy podać nazwę placówki naukowej, z którą związany jest autor, oraz możliwe sposoby kontaktu (adres, e-mail, telefon).

Artykuł nie powinien przekraczać 2 arkuszy autorskich (80 tys. znaków wraz ze spacjami). Układ tekstu: 30 wersów na stronę, po około 60 znaków w wersie.

Do tekstu powinno być dołączone streszczenie w języku polskim nieprzekraczające pół strony. Jeśli to nie sprawia trudności, również jego ewentualne tłumaczenie w języku niemieckim i angielskim.

Artykuł powinien zawierać również słowa kluczowe oraz wykaz cytowanej literatury (w formie bibliografii załącznikowej).

Sugerowany sposób sporządzenia przypisów:

Powołując się po raz pierwszy, należy podać: inicjał imienia i nazwisko autora, cały tytuł wyróżniony kursywą, miejsce i rok wydania. Wszystkie elementy należy rozdzielić przecinkiem. W przypadku kilku pozycji należy rozdzielić je średnikiem.

W pracach zbiorowych po tytule należy podać inicjał imienia i nazwisko redaktora poprzedzone formułą „pod red.” bądź „opr.”, zgodnie z opisem na stronie tytułowej.

Przy kolejnych cytowaniach po nazwisku należy podać łaciński skrót op.cit. Także w innych sytuacjach należy używać skrótów łacińskich, takich jak: ibid., idem, eadem. W przypadku cytowania kilku pozycji tego samego autora należy podawać skrócone formy tytułów.

Przy czasopismach podać rok i numer periodyku, ewentualnie także datę dzienną.

Przy źródłach pochodzących z Internetu podać również datę dostępu.

Redakcja zastrzega sobie możliwość zwrotu artykułów do uzupełnienia i dokonania za zgodą Autora skrótów w tekście.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanymi przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce i opisanymi jako „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” teksty składane do „Studiów Śląskich” podlegają procedurze recenzyjnej. Najważniejsze zasady:

Teksty poddawane są wstępnej ocenie formalnej i merytorycznej przez redakcję pisma.

Teksty są recenzowane poufnie i anonimowo przez dwóch zewnętrznych recenzentów z zastosowaniem zasady „podwójnej ślepej recenzji” (tzn. recenzenci nie wiedzą, kim jest autor, a autor nie zna nazwisk recenzentów).

Recenzenci powinni być zatrudnieni w innej placówce niż autor manuskryptu i nie może istnieć konflikt interesów z autorem/autorami tekstu.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Autor poprawia artykuł zgodnie z zaleceniami recenzentów.

Lista recenzentów tomu i zasady recenzowania podawane są do publicznej wiadomości na stronie pisma.

Aby przeciwdziałać przypadkom nierzetelności naukowej, takim jak ghostwriting, guest authorship redakcja zgodnie z zaleceniami MNISW wprowadziła poniższe rozwiązania:

Od autorów publikacji wymaga się ujawnienia ich poszczególnego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji – kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Wszelkie wykryte przypadki ghostwriting (pominięcia wkładu innej osoby) i guest authorship (znikomy bądź żaden udział autora/współautora) będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Wyszukiwanie zaawansowane